sonna.com.ua

Spoločnosť EAMoTo s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov e-shopu EAMoTo

spoločnostiEAMoTo s.r.o.

so sídlom Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 45 635 544

zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25994/V

prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky http://eamoto.sk/

(ďalej len „Zásady“)

_________________________________________________________________________________________________________________________

I.

Základné ustanovenia

1.          Prevádzkovateľom osobných údajov podľa ustanovenia § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je spoločnosť EAMoTo s.r.o., so sídlom Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO 45 635 544, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25994/V(ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“)

2.          Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:

a.          EAMoTo s.r.o., Gogoľova 1718/10, 040 01 Košice

b.          4kolky@eamoto.sk

c.          +421 918 817 794

3.          Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
             identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na  
             určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či
             viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity  
             tejto fyzickej osoby.

4.          Dotknutá osoba je fyzickou osobou, ktorá nakupuje od Prevádzkovateľa tovar a služby.

5.          Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. 

6.          Predávajúci týmto oznamuje Dotknutej osobe, že v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 Zákona prevádzkovateľ bude v
             procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po udelení jej súhlasu, keďže spracúvanie  
             osobných údajov Dotknutej osoby bude vykonávané Prevádzkovateľom v predzmluvných vzťahoch s Dotknutou osobou a
             spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je súčasne nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy uzatváranej medzi
             Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Dotknutou osobou ako kupujúcim.

7.          Tieto Zásady vypracoval Prevádzkovateľ z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných
             pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1.          Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na  
             základe plnenia Vašej objednávky.

2.          Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 

3.          Konkrétne Prevádzkovateľ spracúva nasledovné Vaše osobné údaje:

a.          meno a priezvisko,

b.          e-mailová adresa,

c.          telefónne číslo,

d.          fakturačná adresa,

e.          doručovacia adresa,

f.           IP adresa,

g.          cookies,

h.           bankové spojenie,

i.           údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých  
             služieb.

3.1.       Pokiaľ si u nás objednáte tovar či služby, potrebujeme od vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené
             ako povinné (ide predovšetkým o vaše meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto
             údaje nemali, nemohli by sme vám tovar správne doručiť.

3.2.       Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie
             objednávky, ktoré zároveň slúži ako potvrdenie uzavretej kúpnej zmluvy, a kópie obchodných podmienok a                                
             reklamačného poriadku.

3.3.       Pre účely predaja tovaru alebo služieb a doručenie tovaru potrebujeme Vaše telefónne číslo, aby sme Vás
             kontaktovali pri doručení tovaru.

3.4.       Cookies: S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom zariadení  
             malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom
             počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas
             uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné
             nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte
             opätovne uvádzať. Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení,
             posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú
             funkcionalitu webstránky. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si
             pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu
             prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne
             budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a
             funkcie nebudú fungovať. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového
             prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1.          Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 

a.          plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

b.          oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných  
             oznamov a newsletterov) podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) Zákona.

2.          Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely: 

a.          plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, prípadne iného záväzku, a poskytovanie služieb: 

i.           osobné údaje budú spracované po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Vami ako  
             Dotknutou osobou, a to za účelom uzavretia zmluvy, ako aj počas trvania zmluvného vzťahu;

ii.          na účely splnenia marketingovej akcie, jej vyhodnotenie a ukončenie, atď.

b.          dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym
             orgánom, polícii, súdom, a pod.);

c.           oprávnené záujmy Prevádzkovateľa, ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;

d.           marketingové a obchodné ponuky služieb Prevádzkovateľa: 

i.           plošné zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb: zasielanie všeobecných reklamných oznámení
             bez zacielenia na konkrétnu skupinu adresátov;

ii.          individuálna ponuka: zasielanie reklamných oznámení po zhodnotení niektorých osobných aspektov  
             vzťahujúcich sa k fyzickej osobe; prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie v súlade s čl. 22 Nariadenia,    
             keďže nejde o automatizované spracovávanie, ale ručnú tvorbu individuálnych ponúk;

3.          Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 

4.          Následne neposkytnutia osobných údajov:

4.1.       Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a fakturačná adresa,    
             nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a/alebo poskytnúť Vám služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje
             sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

4.2.       Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, nebude možné Vám
             zaslať potvrdenie o objednávke a informáciu o termíne doručenia tovaru/služby.

4.3.       Pokiaľ ako Dotknutá osoba neposkytnete svoje Osobné údaje v rozsahu telefónne číslo, nemôžeme Vám
             prostredníctvom kuriérskej služby tovar/službu správne doručiť. 

4.4.       Pokiaľ ako Dotknutá osoba neudelíte súhlas na zasielanie obchodných ponúk produktov a služieb, tieto Vám
             nebudú zasielané.

5.          Dotknutá osoba je povinná Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, presnosť a
             pravdivosť poskytnutých osobných údajov je zodpovedná Dotknutá osoba. Prevádzkovateľ za správnosť poskytnutých
             údajov nenesie zodpovednosť.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1.          Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 

a.          po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a  
             Prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia
             zmluvného vzťahu). 

b.          po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú
             osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2.          Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1.          Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať Vaše osobné údaje tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dokončenie  
             objednávkového procesu, doručenie tovaru, zasielanie obchodných oznámení, hodnotenie spokojnosti zákazníka,  
             vybavovanie reklamácií.

2.          Príjemcovia Vašich osobných údajov sú 

a.          prepravcovia s cieľom dodania Vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane
             odstúpenia od zmluvy

b.          poskytovatelia platobných služieb s cieľom spracovania platieb a banky na základe vašej objednávky, plnenia
             kúpnej zmluvy

c.          ďalší poskytovatelia služieb, tretie strany zapojené do spracovania dát

d.          tretie strany, napr. právni alebo finanční zástupcovia, súdy za účelom spracovania daňových dokladov, vymáhania
            pohľadávok alebo ďalších dôvodov vyplývajúcich z plnenia našich zákonných povinností

e.          verejné orgány (napr. polícia)

3.          Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej
             organizácii. 

VI.

Vaše práva

1.          Za podmienok stanovených v Zákone máte 

a.          právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa ustanovenia § 21 Zákona, 

b.          právo na opravu osobných údajov podľa ustanovenia § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa          
             §24 Zákona, 

c.           právo na výmaz osobných údajov podľa ustanovenia § 23 Zákona, 

d.          právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa ustanovenia § 27 Zákona, 

e.          právo na prenositeľnosť údajov podľa ustanovenia § 26 Zákona, 

f.           právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa
            uvedený v čl. III týchto Zásad. 

2.          Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo
             porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky spracúvania a zabezpečenia osobných údajov

1.          Osobné údaje sú a budú spracované v elektronickej podobe neautomatizovaným spôsobom. 

2.          O Osobných údajoch Dotknutej osoby vedie Prevádzkovateľ záznamy po obdobie nie dlhšie ako je potrebné pre účel, na
             ktorý ich Prevádzkovateľ získal.

3.          Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

4.          Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,
             najmä zabezpečenie prístupu ku počítaču heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov. 

5.          Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

6.          Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje bude získavať a spracúvať výlučne na účel podľa týchto Zásad.

7.          Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými
             právnymi predpismi SR.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1.          Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á so
             zásadami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2.          S podmienkami uvedenými v týchto zásadách súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
             formulára
. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená so zásadami ochrany osobných
             údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3.          Prevádzkovateľ je oprávnený tieto zásady zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich
             internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto zásad na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste
             Prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 12.08.2019